Yosuke Yasuda, Yoichi Sato, Shinichi Sakamoto Gabriel Pablo Nava